Ohrabrena

PRAVILA I USLOVI KONKURSA

Pre podnošenja prijave za učešće u edukativnom programu „OhrabreNA“ molimo da pažljivo pročitate ova Pravila učešća u edukativnom programu „OhrabreNA“ (u daljem tekstu: „Pravila“).

1. Organizator edukativnog programa „OhrabreNA“
1.1. Organizator edukativnog programa „OhrabreNA“ (u daljem tekstu: „edukativni program“ ili „edukacija“) je privredno društvo LENOVO INTELLIGENT DEVICES GROUP D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, MB: 21398209, PIB: 110887260, sa sedištem u Beogradu, opštini Novi Beograd, ul. Milentija Popovića br. 5a (u daljem tekstu: “Organizator”)

2. Edukativni program „OhrabreNA“
2.1. Edukativni program „OhrabreNA“ održava se u svrhu promocije i unapređenja preduzetništva kod žena, i namenjen je vlasnicama malih biznisa koje žele da istraže načine za unapređenje svog biznisa i da steknu znanje neophodno za digitalnu promociju i plasman svojih proizvoda i usluga.
2.2. Edukativni program Organizator organizuje u saradnji sa Aleksandrom Petrovski (@alex5rovski), brend pripovedačem, edukatorkom i konsultantkinjom sa bogatim radnim iskustvom kako sa korporacijama, tako i sa pojedincima čiji je biznis u povoju (u daljem tekstu:: „mentorka“).

3. Podnošenje prijava za pohađanje edukativnog programa
3.1. Prijavu za pohađanje edukativnog programa mogu podneti punoletne, poslovno sposobne žene koje su u Republici Srbiji registrovane kao preduzetnice, odnosno žene koje su vlasnice i/ili zastupnice privrednog društva registrovanog u Republici Srbiji (u daljem tekstu: „kandidatkinje“ ili „polaznice“), u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.
3.2. Edukativni program ne mogu pohađati lica koja su registrovala prekid obavljanja privredne delatnosti.
3.3. Zainteresovana lica mogu prijavu za učešće u ovom edukativnom programu podneti počev od 05. avgusta 2022. godine do 05. septembra 2022. godine u ponoć. 
3.4. Prijave za učešće u edukativnom programu, zainteresovana lica podnose elektronskim putem, popunjavanjem formulara kome se može pristupiti preko sledećeg linka https://lenovo.ohrabrena.rs/.
3.5. Organizator će, nakon isteka roka za podnošenje prijava, odabrati 15 polaznica edukativnog programa.
3.6. Organizator će, najkasnije 10 dana pre početka edukacije, obavestiti polaznice koje su odabrane za pohađanje edukativnog programa, i to elektronskim putem, preko e-mail adrese koja je prilikom podnošenja prijave navedena u online formularu.
3.7. Slanjem e-mail-a iz prethodnog člana, smatra se da je Organizator ispunio dužnost obaveštavanja polaznice.
3.8. Polaznica ima obavezu da u roku od 24h od prijema obaveštenja iz čl. 3.6. potvrdi prijem e-mail-a Organizatoru, u suprotnom će se smatrati da odustaje od pohađanja edukacije.

4. Pravila održavanja edukativnog programa
4.1. Edukativni program počinje 24.09.2022. godine i traje do 12.11.2022. godine.
4.2. Predavanja će se održavati online putem, preko internet platforme Zoom, a Organizator će Polaznicama blagovremeno poslati pristupne linkove.
4.3. Polaznice imaju obavezu da obezbede pristup internetu, i Organizator ne odgovara za brzinu i kvalitet internet veze.
4.4. Polaznice su dužne da obezbede pristup Zoom internet platformi, preko koje će se održavati edukacija.
4.5. Predavanja će se održavati online putem, svake druge subote, u prepodnevnim časovima, prema rasporedu koji će polaznicama Organizator blagovremeno dostaviti.
4.6. Polaznice su dužne da pažljivo prate tok predavanja.
4.7. Polaznice imaju obavezu da, između zakazanih predavanja, rešavaju domaće zadatke koje im postavi mentorka.
4.8. Polaznice imaju pravo i da zakažu i održe „jedan na jedan“ konsultacije sa mentorkom, a u cilju otklanjanja eventualnih nejasnoća i što uspešnije realizacije edukativnog programa.

5. Diskvalifikacija
5.1. Organizator zadržava pravo da u bilo kom trenutku diskvalifikuje polaznicu ukoliko:
– utvrdi da polaznica ne ispunjava uslove za pohađanje ovog edukativnog programa;
– utvrdi da polaznica ne obavlja aktivno registrovanu privrednu delatnost;
– polaznica neopravdano propusti dva predavanja;
– polaznica ne rešava zadatke postavljene od strane mentorke, i ne učestvuje aktivno u edukativnom programu.

6. Okončanje edukativnog programa
6.1. Po okončanju edukativnog programa Organizator će za polaznice organizovati susret u Beogradu, kako bi polaznice međusobno razmenile ideje, utiske i, na osnovu znanja stečenog na ovoj edukaciji, predstavile planove za primenu istog na svoj biznis.
6.2. Svim polaznicama, nakon uspešno realizovane edukacije, Organizator će uručiti zahvalnice za učešće u projektu.
6.3. Organizator zadržava pravo da nagradi polaznice koje budu prezentovale naročito kreativne ideje.

7. Zaštita podataka o ličnosti
7.1. Organizator se smatra Rukovaocem u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, imajući u vidu da određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti.
7.2. Polaznice edukativnog programa prihvataju i dozvoljavaju Organizatoru da obrađuje njihove podatke o ličnosti koje im one učine dostupnim za svrhu prijave na edukaciju, kao i za svrhu učešća i realizacije ovog edukativnog programa.
7.3. Organizator obrađuje sledeće podatke o ličnosti lica koja podnesu prijavu radi pohađanja ove edukacije: ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail godina rođenja, pol i to od momenta prijema prijave do momenta okončanja selekcije prijavljenih kandidatkinja.
7.4. Organizator će podatke o ličnosti polaznica edukacije u svrhu realizacije edukacije, i to: ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail godina rođenja, pol, obrađivati od momenta prijema prijave, pa do isteka 6 (šest) meseci od okončanja edukativnog programa.
7.5. Organizator može od pojedinih Polaznica, po sopstvenom izboru, tražiti da snime dva kratka video snimka u kome će biti prikazan njihov lik (što se takođe smatra podatkom o ličnosti), i to tako što će:
a) u jednom video snimku polaznica izneti svoja iskustva u poslovanju pre pohađanja edukativnog programa, a
b) drugi video snimak polaznica će snimiti nakon realizovane edukacije, a u kom će prezentovati svoje utiske nakon završenog edukativnog programa.
7.6. Polaznica daje izričitu saglasnost Organizatoru da on može, u marketinške svrhe, video snimke iz prethodnog člana objaviti na svojim društvenim mrežama i internet platformama (uključujući, ali ne ograničajući se na: LinkedIn, Instagram, Facebook, You Tube i sl.), kao i da iste može koristiti u okviru Lenovo grupacije u svrhu podsticanja ovakvih i sličnih projekata i u drugim zemljama.
7.7. Lica čiji se podaci obrađuju, imaju između ostalog i sledeća prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti:
– pravo na informacije o obradi podataka o ličnosti;
– povlačenje pristanka u bilo koje vreme, ako podatke Organizator obrađuje uz dati pristanak;
– ispravku ili dopunu podataka o ličnosti;
– brisanje podataka o ličnosti kada više nisu potrebni za svrhu radi koje se prikupljaju;
– podnošenje prigovora Organizatoru ili Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
7.8. Podaci o ličnosti koje Organizator prikuplja čuvaju se na serverima koji se nalaze u Republici Srbiji.

8. Prekid edukativnog programa
8.1. Edukativni program se može prekinuti samo u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći (viša sila).
8.2. Ukoliko viša sila potpuno ili delimično onemogućava ili odlaže izvršenje obaveza iz ovih Pravila, kao i nastavak edukativnog programa, Organizator se oslobađa dužnosti ispunjavanja obaveza.
8.3. Organizator, ako se poziva na višu silu, ima obavezu da obavesti polaznike edukativnog programa u roku od 5 radnih dana o nastanku događaja koji predstavljaju višu silu.
8.4. U datom slučaju se Organizator oslobađa svih eventualno nastalih obaveza prema polaznicama.

9. Prihvatanje Pravila
9.1. Polaznica izjavljuje da je pročitala ova Pravila, te da prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

10. Tumač Pravila
10.1. Ova Pravila učešća u edukativnom programu „OhrabreNA“ sastavila je Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners , a njihov glavni tumač je Organizator.

11. Rešavanje sporova
11.1. Eventualne sporove koje proizilaze iz obaveza vezanih za ovu edukaciju rešavаće nadležni sud u Beogradu.

12. Stupanje na snagu
12.1. Ova Pravila stupaju na snagu danom objavljivanja, odnosno dana 05.08.2022. godine.